top of page
enginyeria
 • redacció de projectes

  • energies renovables: biomassa, solar tèrmica i fotovoltaica, etc.

  • climatització

  • electricitat

  • fred industrial

 • direcció facultativa d'obra

 • coordinació de seguretat i salut

 • legalitzacions i tramitació administrativa d'instal·lacions

 • estudis tècnics

 • llicències ambientals i activitats

planol seccio.JPG
energia
 • auditoria energètica d'edificis i processos

 • assessorament per a projectes d'edificació i indústria

 • assessorament per a empreses de serveis energètics (ESEs)

 • gestió energètica

 • certificació energètica d'edificis

gestió
 • redacció de plecs tècnics de contractació administrativa i tècnica

 • direcció d'obres i seguiment del procés constructiu

 • control econòmic de l'execució

 • assessorament als industrials per a la posta en obra

bottom of page